ایمیل همکاران گروه

ردیف نام و نام خانوادگی واحد سمت ایمیل
1 دکتر سید محمود موسوی توسعه شبکه مسئول واحد parande53mm@yahoo.com
2 مریم علی آبادی توسعه شبکه کارشناس برنامه پزشک خانواده maliabadi92@yahoo.com
3 حامد کیخایی توسعه شبکه کارشناس تجهیزات
4 ناهید نخعی مقدم توسعه شبکه کارشناس امور بهورزی nahid244@gmail.com
5 عصمت گلوی توسعه شبکه کارشناس آموزش
6 فاطمه ابریان توسعه شبکه کارشناس مسئول نیروی انسانی fatemeabrian@yahoo.com
7 نوشین میر آمار کاردان مسئول جلب مشارکتهای مردمی
8 مریم رستگار آمار کارشناس آمار mr241361@gmail.com
9 سهیلا هاشمزهی آمار کاردان اپراتور آمار sobhanhtc@gmail.com
10 ام البنین میر سرگلزایی آمار کاردان اپراتور آمار
11 فریبا نخعی زاده آمار اپراتور آمار و امور اداری