ایمیل همکاران گروه

ردیف نام و نام خانوادگی واحد سمت ایمیل
1 محمد علی روئوفی بیماریها مدیر گروه بیماریها ma.raoufi@gmail.com
2 منصوره فیروزکوهی بیماریها پزشک بیماریهای غیر واگیر mfirouzm@gmail.com
3 نادر پورمند بیماریها کارشناس بیماریها naderpoormand@yahoo.com
4 تاج بخش کرد بیماریها کارشناس بیماریها tajbakhsh.kord@yahoo.com
5 نصرت گلوی زاده بیماریها کارشناس بیماریها nasringalavyzade@yahoo.com
6 مهلا گلوی بیماریها کارشناس بهداشت روان f.gesmati@yahoo.com
7 فاطمه قسمتی بیماریها کارشناس f.gesmati@yahoo.com
8 شیرعلی عبدالله زاده بیماریها کارشناس بیماریها
9 فاطمه سلیمانی بیماریها کارشناس بهداشت روان fatima_sulemani@yahoo.com
10 محمد حسین ریگی بیماریها کارشناس بیماریها rigihosein@yahoo.com
11 ساناز نعمت زاده بیماریها کارشناس بهداشت روان nematzadeh_sanaz@yahoo.com
12 محمود کرد بیماریها کارشناس بیماریها mahmoodkord@gmail.com
13 امید میر واکسیناتور واکسیناتور  
14 طاهری خسروی تکنسین بهداشت خانواده (واکسیناتور)
تکنیسین بهداشت خانواده(واکسیناتور) taherehkhosravi@yahoo.com
15 منصوره هواشناس مشاوره قبل از ازدواج
  havashenasmansure@gmail.com
16 پوراندخت خزیمه مشاوره قبل از ازدواج   purandokht_khozeymeh@yahoo.com
17 مسعودی مشاوره قبل از ازدواج   rmasoudi13@gmail.com