ایمیل همکاران گروه

رديف نام و نام خانوادگي       واحد           
سمت ايميل
1 دکترپیرایه پورقاسم سلامت خانواده مسئول واحد  سلامت خانواده pourghasem.parvaneh@yahoo.com
2 زهرا بادینی سلامت خانواده کارشناس کودکان و جانشین مسئول واحد zahrabadini@yahoo.com
3 فرزانه خضراقی سلامت خانواده کارشناس کودکان Havakondori@gmail.com
4 حوا کندری سلامت خانواده کارشناس تنظیم خانواده Havakondori@gmail.com
5 زهرا محسنیان سلامت خانواده کارشناس تنظیم خانواده Mohsenyan81@gmail.com
6 زینب سامی زاده سلامت خانواده کارشناس سالمندان zanab.samezad@gmail.com
7 فریده خلیقی مهر سلامت خانواده کارشناس مادران faride91kh@yahoo.com
8 عصمت سپهری راد سلامت خانواده کارشناس مادران sarasepehriRad@yahoo.com
9 مریم سرحدی سلامت خانواده کارشناس تغذیه Amirsarhadi212@gmail.com
10 سحر آذری سلامت خانواده کارشناس تغذیه sahar.azari69@gmail.com
11 نرگس محسنیان سلامت خانواده مسئول شیر مصنوعی mohsenian51@gmail.com
12    سیمین نورا سلامت خانواده کارشناس بهداشت مدارس norasimin@yahoo.com

13

 حمیدرضا مرادقلی سلامت خانواده کارشناس بهداشت مدارس hamidreza.morad@yahoo.com