معرفی

 

معرفي

سرطان چيست ؟

کلمه سرطان بيش از 100 بيماري مختلف در قسمت هاي گوناگون بدن است و آنچه در همه اين بيماريها مشترک است نقص در مکانيزم هاي تنظيم کننده رشد طبيعي و تکثير و مرگ سلول است. سلول هاي سرطاني قابليت تهاجم به بافت هاي مجاور و در نهايت گسترش به مناطق ديگر بدن را دارند.

سرطان عامل مهمي در بار جهاني بيماريها در حال حاضر و آينده مي باشد . انتظار مي رود تعداد موارد جديد سرطان از 10 ميليون نفر در سال 2000 به 15 ميليون نفر در سال 2020 افزايش يابد. و حدود 60% اين موارد جديد در جهان کمتر توسعه يافته ايجاد مي شوند.

سرطان سومين عامل مرگ و مير در ايران است.

سالانه بيش از 30000 نفر در اثر سرطان جان خود را از دست ميدهند. تخمين زده ميشود که هرسال در کشور بيش از 70000 مورد سرطان جديد اتفاق مي افتد.

از طرف ديگر با افزايش اميد به زندگي و افزايش درصد سالمندي در جمعيت کشور ، انتظار ميرود موارد بروز سرطان در يک دهه آينده به شدت افزايش يابد.

بر اساس اطلاعات بررسي بار بيماري ها در سال 1382 در جنس زن سرطان رتبه 12 و در جنس مرد رتبه 9 را دارد.

 

 


بیماریهای غیر واگیر

محتوای مرتبط