برنامه کشوري غربالگري کم کاري مادرزادي تيروئيد

 

برنامه کشوري غربالگري کم کاري مادرزادي تيروئيد وافزايش گذراي TSHنوزادان


مقدمه:


كم كاري مادرزادي تيروئيد يكي از علل مهم قابل پيشگيري عقب افتادگي ذهني در نوزادان است.محور هيپوتالاموس- هيپوفيز-تيروئيد در اواسط دوران زندگي جنيني شروع به فعاليت كرده و تا زمان تولد ترم تكامل مي يابد. در صورت وجود كم كاري تيروئيد در جنين، اختلالاتي در ارگانهاي مهم از جمله سيستم عصبي مركزي و اسكلتي ايجاد مي شود. اما اغلب نوزادان در بدو تولد كاملا" طبيعي بنظر مي رسند.تا قبل از شروع برنامه هاي غربالگري، تشخيص زودهنگام بيماري بدليل كم و غير اختصاصي بودن علائم و نشانه هاي در روزهاي اول زندگي معمولا با تأخير صورت مي گيرد و اين موضوع با از دست دادن ضريب هـوشي به درجات مختلف در مبتلايان همراه مي باشد. وزارت بهداشت با حمايت مالي پروژه هاي پژوهشي در چند دانشگاه علوم پزشكي, زمينه علمي لازم براي طراحي و اجراي برنامه غربالگري كم كاري مادرزادي تيروييد را در كل كشورفراهم نمود. سپس اداره غدد و متابوليك، با استفاده اطلاعات بدست آمده و امكانات موجود در مملكت مبادرت به طراحي پيش نويس اوليه برنامه غربالگري كم كاري تيروئيد نمود. پس از آن طي نشستهاي متعدد علمي، برنامه كشوري به تدوين نهائي رسيد و به صورت پايلوت در استانهاي اصفهان، بوشهر، تهران و شيراز به اجرا درآمد.

در تير ماه 1384، نتايج پايلوت جمع آوري و مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. در مرداد 1384، برنامه كشوري مورد بازنگري قرار گرفته و در پاييز 1384اجراي آن به کليه دانشگاههاي تابعه ايلاغ گرديد و در استان خراسان از 10 ارديبهشت 1385 برنامه آموزش پرسنل آزمايشگاه شروع و از 20 ارديبهشت 1385ابتدا در سه مرکز نمونه گيري شهرستانهاي مشهد شروع و تا پايان سال مراکز نمونه گيري در تمام شهرستانهاي تابعه استان فعال گرديد.اغايت 31 خرداد 1388 نعداد 196 مرکز نمونه گيري فعال بوده که از 260986 نمونه تهيه و 462 نوزاد بيمار مورد شناسايي قرار گرفته است.

هدف کلي:

شناسايي و كنترل نوزادان مبتلا به كم كاري مادرزادي تيروييد(CH)،درمان و پيشگيري از عوارض آن

اهداف ويژه:

1. غربالگري نوزادان در بدو تولد جهت تشخيص بيماري CH2. شناسايي نوزادان مبتلا به بيماری CHدر اوايل تولد

3 . كنترل و درمان نوزادان مبتلا به بيما ر CH. 4. شناسايي نوزادان مبتلا به افزايش گذراي TSHدر اوايل تولد

5كنترل و درمان نوزادان مبتلا به افزايش گذراي TSHدر صورت نياز به درمان

6.پيشگيري از عقب افتادگي ذهني و ديگرعوارض CHبادرمان و كنترل دارويي

7.ايجاد بستری مناسب برای غربالگري ديگر بيماريهاي متابوليك نوزادي مثل PKUو G6PD

استراتژيها:

1. درمان سريع و مناسب بيماران شناسايي شده بمنظوركنترل بيماري وجلوگيري از بروزعوارض

2. پيگيري و مراقبت مستمراز بيماران طبق دستورالعمل

3.افزايش آگاهي و درك از بيماري و عوارض آن و نحوه كنترل بيماري, درمان و پيشگيري از عوارض در خانواده نوزادان بيمار وپرسنل بخش بهداشتي و درماني

4.جلب حمايت سياستگزاران وعموم مردم جامعه

5. تقويت هماهنگي بين بخشي

روش کار:

- بر گزاري برنامه هاي آموزشي براي والدين در ارتباط اهميت موضوع و مراجعه به مراکز نمونه گيري - تهيه سه قطره خون بر روي کاغذ کاتتري از پاشنه پاي نوزاد در 3 تا 5 روزگي تولدو ارسال به آزمايشگاه جهت اندازه گيري TSH

- اگر ميزان TSH<5نوزاد سالم تلقي ميکردد

-اگر ميزان TSH>5باشد يک نوبت ديگر از پاشنه پاي

نوزاد بعد از 10 روزگي نمونه تهيه ميشود چنانچهTSH <5 باشد

سالم واگر TSH>5باشد والدين را براي آزمايش سرمي نوزاد خود و اندازه گيري TSH ,T4,T3RUP

راهنمايي مي کنيم.

بيماران شناسايي شده تا 3 سال تحت مراقبت پزشک وپرسنل مرکز بهداشتي مربوطه

خواهند بود و حد اقل 17 نوبت مراقبت(معاينه پزشک، انجام آزمايشات تيروئيدي

و کنترل مصرف دارو همراه با آموزش هاي لازم) خواهند شد.

 

 


بیماریهای غیر واگیر

محتوای مرتبط