مرکز بهداشت زاهدان
نام و نام خانوادگی سمت شماره تلفن يا فکس شماره داخلي محل خدمت
مرکز بهداشت شهرستان زاهدان 05433229195