اهداف

 

اهداف


هدف کلي : ارتقاء نظام ثبت و گزارش دهي و تجزيه و تحليل داده هاي آمار به منظور برنامه ريزي مديران در جهت ارتقاء سطح سلامت مردم

اهداف اختصاصي :

• ساماندهي نظام ثبت و گزارش دهي، جمع آوري و استخراج نتايج و تجزيه و تحليل داده هاي آماري

• توسعه نظام های اطلاعات مدیریت سلامت

• افزايش دسترسي و بهره برداري مديران و کارشناسان از اطلاعات و آمار

• توسعه سيستم جامع اتوماسيون اماري در کليه مراکز بهداشت شهرستانها

• ارتقاء کمي و کيفي نظام ثبت و طبقه بندي مرگ و مير

 


محتوای مرتبط
رویدادها