اهم برنامه ها

 

اهم برنامه ها

     ثبت و گزارش دهي، جمع آوري و استخراج نتايج و تجزيه و تحليل داده هاي آماري

  • انجام سرشماري و بروز رساني جمعيت در ابتداي هر سال و استخراج اطلاعات جمعيتي و در اختيار قرار دادن آن به گروهها و واحدهاي دانشگاه
  • نظارت برتكميل صحيح زيج حياتي ، جمع آوري واستخراج نتايج وتجزيه تحليل داده هاي زيج حياتي
  • ثبت و طبقه بندي علل مرگ و مير

     تهیه بانک اطلاعاتي شاخصهای نظام سلامت

  • تهيه سيماي سلامت و سيماي مرگ و مير استان
  • تشکيل کميته تجزيه و تحليل آماري و کميته مرگ و مير
  • توانمند سازي كارشناسان آمار
  • همکاري درتدوین و اجراي طرحهاي تحقیقاتی وزارت متبوعه و گروهها و واحدهاي ستادي

         بهره گيري از توان علمي اساتيد دانشگاه و موسسات علمي در ارتقاء دانش آماري پرسنل در رابطه با شاخصهاي بهداشتي

  • نظارت برفعاليتهاي آماري شهرستانهاي تابعه

 

 

 

 

 


محتوای مرتبط
رویدادها