جذام

بيماري جذام

تعریف بیماری:

جذام یک بیماری عفونی مزمن است که توسط باسیلی بنام مایکوباکتریوم لپرا ایجاد میشود.

این بیماری بیشتر پوست ، اعصاب محیطی، مخاط دستگاه تنفسی فوقانی و نیز چشم ها را گرفتار میکند .

جذام میتواند هر دو جنس را در تمام سنین مبتلا سازد. بیمازی دوره نهفتگی بسیار طولانی دارد ولی در اکثرموارد 3 تا 5 سال است.

مورد مشکوک : اگر شخصی دارای ضایعات پوستی یا نشانه های ضایعات عصبی باشد و نشانه های اصلی جذام را نداشته باشد مورد مشکوک میباشد.

مورد قطعی :

اگر شخصی یک یا چند مورد از موارد زیر را داشته باشد

- ضایعه یا ضایعات پوستی کم رنگ یا قرمز رنگ همراه با از دست دادن مشخص حس

- آسیب به اعصاب محیطی که با از دست دادن حس و ضعف ماهیچهای دست ها، پاها ویا صورت تظاهرمیکند

- اسمیر های پوستی مثبت

فعاليت ها :

فعالیت های مراقبتی طی سالهای اخیراین بیماری را در مرحله حذف قرار داده است

مدیریت تدارک MDTو در دسترس قراردادن آن برای تمام بیماران

آموزش به بیماران و خانواده های آنان و کارکنان سیستم بهداشتی

همکاری بین بخشی مانند سازمان بهزیستی- کمیته امدادوانجمن های حمایتی مجذومین

ارجاع موارد مشکوک به پزشک عمومی

بررسی موارد تماس با بیماران

بررسی و ثبت موارد تشخیص داده شده و گزارش به مرکز مدیریت بیماریها

 

 


محتوای مرتبط
رویدادها