پرفشاري خون

 

 مراقبت فشار خون بالا در نظام سلامت

مقدمه :

اجرای طرح غربالگری فشار خون بالا ودیابت در جمعیت بالای 30 سال روستائی و زنان بار دارازبهمن ماه 1383 شروع شده است . بیماران مبتلا به فشار خون بالا (مساوی ویا بیشتر از 90/140 )باتشخیص پزشک تیم سلامت تحت درمان قرار میگیرند .

در سطح خانه بهداشت:

برابر دستورالعمل کشوری بهورز موظف به مراقبت بیمار حداقل ماهی یکباربا اندازه گیری قد ووزن و محاسبه BMI – فشار خون- ثبت داروها –آموزش درزمینه فشار خون بالا وعوارض آن ودر صورت لزوم ارجاع بیمار به سطح بالاتر با فرم ارجاع میباشد

درسطح مراکز بهداشتی-درمانی:

پزشک تیم سلامت موظف به ویزیت و معاینه کامل بیماران حداقل سه ماه یکبار از نظر نحوه ودوز داروئی وعوارض بیماری ونظارت بر مراقبت بیمار توسط بهورز-ارجاع به سطح بالاتر(بیمارستان شهرستان) با فرم ارجاع در صورت لزوم و ثبت کلیه اقدامات در فرم بیماریهای مزمن پرونده سلامت میباشد

در سطح بیمارستان تخصصی:

برابر دستورالعمل پزشک متخصص موظف به ویزیت بیماران ارجاعی ازنظر عواض بیماری – تصمیم گیری در مورد نحوه در مان ارجاع به سطح بالاتر (بیمارستان فوق تخصصی ) در صورت لزوم وارائه پس خوراند به مرکز بهداشتی ودرمانی میباشد

در سطح بیمارستان فوق تخصصی خدمات مربوط به پیشکیری ودرمان وبازتوانی عوارض بیمار ی انجام میشود .

آمار ماهیانه بیماران در قالب فرم شماره 2 فشار خون بالا از سطح خانه ها ومرا کز بهداشتی ودرمانی جمع اور ی وپس از بررسی وتجزیه وتحلیل پس از جمع بندی در پایان هر فصل به مرکز بهداشت استان ارسال میگردد وگروه تخصصی بيماريها در مرکز بهداشت استان با نظارت بر خدمات ارائه شده به بیمارا ن و پس از بررسی و جمع بندی آمار مربوطه را به وزارت مطبوع جهت سیاستگذاریهای کلان ارسا ل مينمايد.

مرکز بهداشت استان با نظارت وارائه پس خوراند ، تلاش در جهت رفع موانع ومشکلات ارائه خدمات را به عهده دارد.

   دانلود : Payam_feshar_khun.pdf           حجم فایل 210 KB
   دانلود : Pamflet_feshar_khun.pdf           حجم فایل 319 KB
   دانلود : Kahesh_Fesharkhun.pdf           حجم فایل 209 KB

محتوای مرتبط
رویدادها