شعارهای هفته بهداشت و روان

 

شعار سال 1392 (2013)
"سلامت روان و سالمند"
شعار سال 1391 ( 2012)

"افسردگی: یک بحران جهانی»  می باشد"

  " DEPRESSION : A GLOBAL CRISIS "

شعار سال 1390 (دهم اکتبر 2011)

" پیش به سوی سرمایه گذاری در سلامت روان "

شعار سال 1389  ( 2010 )

"سلامت روان در مراقبت های بهداشتی اولیه، افزایش خدمات درمانی و ارتقا سلامت روان"  .


روزشمار هفته بهداشت روان:

1389.7.24                سلامت روان و نوجوانان و جوانان

1389.7.25                 سلامت روان و رسانه

1389.7.26                 سلامت روان و نشاط اجتماعی

1389.7.27                 سلامت روان و بیماریهای مزمن

1389.7.28                 سلامت روان و زنان

1389.7.29                 سلامت روان و سالمندان

1389.7.30                 سلامت روان و شهرنشینی

شعار سال  1388  (19  اکتبرسال 9200)
" بهداشت روان را به یک اولویت جهانی تبدیل کنید"

روز شمار هفته بهداشت روان:

1388.7.24                 سلامت روان و خانواده

1388.7.25                 سلامت روان و مراقبت های بهاشتی

1388.7.26                 سلامت روان و محیط کار

1388.7.27                 سلامت روان و امنیت اجتماعی

1388.7.28                 سلامت روان و حوادث

1388.7.29                 سلامت روان و انگ زدایی

1388.7.30                 سلامت روان و نقش مدارس

شعار سال 1387 (2008)

" بهداشت روان را به یک اولویت جهانی تبدیل کنید.    با نگاهی تازه به مشکلات روانی،اجتماعی،خودکشی قابل پیشگیری است."

روز شمار هفته بهداشت روان:

1387.7.24                    سلامت روان و مدرسه

1387.7.25                    سلامت روان و انگ زدایی

1387.7.26                    سلامت روان و ورزش

1387.7.27                   سلامت روان و رسانه ها

1387.7.28                  سلامت روان و حوادث مترقبه                                     

1387.7.29                   نقش پیشگیری در سلامت روان

1387.7.30                   نقش عوامل اجتماعی در سلامت روان

شعار سال 1386 (2007)

"بهداشت روان در دنیای در حال تغییر:تاثیر فرهنگ و گوناگونی"


روز شمار هفته بهداشت روان:

1386.7.24                   خانواده و بهداشت روان

1386.7.25                    تغذیه و بهداشت روان

1386.7.26                    تربیت بدنی و بهداشت روان

1386.7.27                    همسالان و بهداشت روان

1386.7.28                    تعالیم الهی و بهداشت روان

1386.7.29                    مهارت های سالم زیستن و بهداشت روان

1386.7.30                    پیش گیری از آسیب های اجتماعی و بهداشت روان


محتوای مرتبط
رویدادها