1397/04/25

برپایی کارگاه آموزشی سه روزه کمک به بقاء نوزادان
به گزارش روابط عمومی مرکز بهداشت زاهدان کارگاه آموزشی کمک به بقاء نوزادان توسط معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان برای تعدادی از ماماهای تسهیلات زایمانی ، همکاران معاونت درمان و دانشکده پرستاری و مامایی در تاریخ 97/4/25 به میزبانی مرکز بهداشت زاهدان آغاز گردید.