1398/09/16
بازدیددکترمجیدسرتیپی مدیرگروه بیماریهای واگیرودکترجلیل نجاتی سرپرست مرکزبهداشت زاهدان ازبیمارستانهای شهرزاهدان درخصوص بررسی روندبیماری آنفلوانزا
بازدیددکترمجیدسرتیپی مدیرگروه بیماریهای واگیرودکترجلیل نجاتی سرپرست مرکزبهداشت زاهدان ازبیمارستانهای شهرزاهدان درخصوص بررسی روندبیماری آنفلوانزا
بازدیددکترمجیدسرتیپی مدیرگروه بیماریهای واگیرودکترجلیل نجاتی سرپرست مرکزبهداشت زاهدان ازبیمارستانهای شهرزاهدان درخصوص بررسی روندبیماری آنفلوانزا
1398/09/14
پیام تسلیت سرپرست مرکزبهداشت در پی درگذشت همکار گرامی جناب آقای علی اکبر ازبک پور
پیام تسلیت سرپرست مرکزبهداشت در پی درگذشت همکار گرامی جناب آقای علی اکبر ازبک پور
1398/09/14
رستورانها ومراکزتهیه وتوزیع موادغذایی زیرذره بین بازرسین بهداشت
رستورانها ومراکزتهیه وتوزیع موادغذایی زیرذره بین بازرسین بهداشت
1398/09/13
تکریم و معاوفه سرپرست جدید مرکز بهداشت زاهدان
تکریم و معاوفه سرپرست جدید مرکز بهداشت زاهدان
1398/09/12
آغازکمپین آموزشی ایدز درشهرستان زاهدان
آغازکمپین آموزشی ایدز درشهرستان زاهدان